Quản lý dự án từ xa

Remote-Management chắc các bạn lần đầu tiên nghe đúng không. Tỏ ra nguy hiểm vậy thôi chứ thực chất cũng chả có gì…

Posted On

Thay đổi Công Ty

Năm cũ sắp kết thúc, cũng là lúc các Công ty rộn ràng chia thưởng. Người vui, người buồn (chắc nhiều), và đi…

Posted On

Kỹ năng giao tiếp

Series kỹ năng mềm dành cho BrSE : Làm việc nhóm Xử lý vấn đề Giải thích – thuyết trình Đàm phán Tìm…

Posted On

Kỹ Năng Tự Học

Series kỹ năng mềm dành cho BrSE : Làm việc nhóm Xử lý vấn đề Giải thích – thuyết trình Đàm phán Tìm…

Posted On

[IT読解] Bài 10 : KPI là gì?có gì khác với KGI và OKR

目標を達成するためのメソッドとして「KPI」という言葉を職場で耳にする機会も増えていますが、あなたはKPIという言葉の意味を正確に理解していますか? 今回はKPIの意味とKGI、OKRとの違い、KPIの設定方法から効果的な導入方法まで紹介します。曖昧な理解のままKPIを導入してもチーム・プロジェクト・会社など組織のマネジメントは上手くいきません。この機会に正確に理解しておきましょう。 KPI là thuật ngữ mô tả phương pháp nhằm đạt được mục tiêu mà ta vẫn thường được nghe ngày càng…

Posted On